O študijskem programu

Komu je študij namenjen?

Študijski program Duhovno izpopolnjevanje na UL TEOF je namenjen vsem iskalkam/iskalcem duhovnosti, ki želijo celostno osebnostno in duhovno zoreti, odkrivati, spoznavati in se poglabljati v duhovno življenje.

V študijski program so vabljeni vsi, ki želijo: osebnostno in duhovno rasti, poživiti teološko-duhovno izkustveno znanje in delo z ljudmi, strokovno okrepiti delo pričevanja v veri, odkrivati srčiko nove evangelizacije in pastoralne prenove v Cerkvi na Slovenskem, bolj celostno odgovoriti na pastoralne izzive, postajati osebni duhovni spremljevalec in voditelj manjših skupin (molitvene, biblične, zakonske, bolnih, žalujočih ipd.), postajati usposobljen za vodenje duhovnih programov v okviru župnije, v domovih duhovnosti in v drugih cerkvenih in kulturno-prosvetnih ustanovah.

V njem najdejo svoje mesto vsi, ki v svojih skupnostih opravljajo različna poslanstva, tako laiki kot tudi duhovniki, redovniki in redovnice, voditelji različnih skupin, duhovni spremljevalci, katehisti in župnijski sodelavci. Pomaga jim razvijati notranjo duhovno prožnost (rezilienco) in jih usposobi za življenje v skladu s svojo poklicanostjo.

Predmetnik Duhovnega izpopolnjevanja

POSEBNE TEME V DUHOVNOSTI DANAŠNJEGA ČASA, 45 ur

Predmet daje slušateljem možnost, da se soočijo z razumevanjem duhovnosti v današnjem času, ko je vedno več iskalcev duhovnosti. Spoznavajo različne teme na področju duhovnosti (npr. duhovno izkustvo, askeza in mistika, molitev, meditacija in kontemplacija, post, duhovni boj, duhovno razločevanje, odpuščanje in sprava, veselje, duhovnost učenčevstva in Božjega kraljestva, skupnostna duhovnost, duhovnost vsakdanjega življenja, ekonomska, ekološka, politična duhovnost ipd.

Izvaja: doc. dr. Ivan Platovnjak DJ

DUHOVNOST V SVETEM PISMU IN CERKVENIH OČETIH, 60 ur

Sveto pismo je norma krščanske duhovnosti. Slušatelji so uvodoma seznanjeni z duhovnostjo Stare zaveze, Postave, s spoznavanjem, poglobljenim branjem in razlago izbranih temeljnih odlomkov iz prazgodovine in zgodovine očakov (Prva Mojzesova knjiga). Ko razmišljamo o duhovnosti v evangeliju, je tu središčen lik verovanja in duhovnosti Jezus in množica, ki ob njem išče tolažbo in odgovore. Pri predmetu poleg osnovnih uvodnih vprašanj preko prebiranje izbranih odlomkov odkrivamo Jezusa in z Njim duhovno spodbudo ta nas, njegove učence. Predmet daje tudi kratek pregled razvoja duhovnih vsebin v prvih krščanskih stoletjih.

Izvajajo: doc. dr. Samo Skralovnik, doc. dr. Matjaž Celarc in doc. dr. Miran Špelič OFM

LITURGIČNA, PROSTORSKA IN TELESNA DUHOVNOST, 60 ur

Za vernega človeka je liturgija »prva teologija«, šola duhovnega življenja ter »vrhunec in vir« vsega krščanskega življenja. Zato je veren človek vedno tudi »homo liturgicus«, kjer se telesno in duhovno prepleta tako v duhovnosti kot tudi v umetnosti. Tako nam drže, gibi in sakralni prostor ustvarjajo interakcijsko polje fizičnega in metafizičnega, umetniška forma pa »vmesnost med lógosom in tóposom«. Veliko obogatitev ponuja uvajanje v hermenevtiko sakralne umetnosti in razprava o zunanjosti in notranjosti v umetnostnih fenomenih, o razliki med »gledati in videti« in o metodah formalne in semantične likovne analize.

Izvajajo: prof. dr. Slavko Krajnc, prof. dr. Jožef Muhovič, doc. dr. Iva Nežič Glavica, as. dr. Nikolaj Aracki Rosenfeld OCist

DUHOVNA GIBANJA V ZGODOVINI CERKVE, 30 ur

Predmet nudi pregled duhovnih gibanj, avtorjev in šol duhovnosti od konca antike do 20. stoletja. Želi opozoriti, kako se je čut za stalno Božjo navzočnost razvijal in počasi širil prek najpomembnejših obdobij krščanske zgodovine vse do našega preizkušanega in obetavnega časa. Pregled želi pokazati, kako so ljudje vsakodnevnega življenja, ki so imeli izjemno vero in pogum, ustvarjali pogled na življenje in svet, ki je presegal pogoje njihove kulture. Gre za predstavitev posameznikov, skupin in gibanj, ki so verjeli, da tih in vztrajen Duh med ljudmi in v njih hoče in deluje, da bi oblikoval človeštvo kot celoto v pravo Božje ljudstvo, ki bo pravično, miroljubno, ljubeče in navsezadnje tudi nesmrtno.

Izvaja: doc. dr. Matjaž Ambrožič

GLAVNE TEME DUHOVNOSTI PRAVOSLAVNIH IN PROTESTANTSKIH CERKVA, 30 ur

Razdeljenost krščanstva ni prinesla le polemik, sporov in verskih vojn, ampak je bila povod za oblikovanje različnih teoloških in duhovnih izročil. Vsa ta izročila rastejo iz skupne evangeljske dediščine, ki je bila drugače sprejeta na krščanskem vzhodu (bizantinska in pravoslavna duhovnost) in drugače na latinskem zahodu. Tu se je od 16. stoletja dalje oblikovala še protestantska duhovnost, ki se navdihuje iz načel reformatorjev: poudarja Sveto pismo in ima močno socialno noto.

Izvaja: doc. dr. Simon Malmenvall

DUHOVNOST VERSTEV IN SODOBNEGA SVETA, 30 ur

Predmet obravnava duhovnosti judovskih, islamskih, hinduističnih in budističnih tradicij tudi v njihovih sodobnih pojavnih oblikah in analitično prikaže spremembe teh duhovnosti zaradi interakcije z evropsko postsekularno kulturo. Ukvarja se tudi z vsebinami in skupinami novodobskih in drugih duhovnosti v evropskem okolju in jih presoja z vidika epistemoloških in etičnih kriterijev. Zadnji del predstavi vzorce informiranja, svetovanja in usmerjanja zainteresiranih za vprašanja v zvezi z obravnavanimi duhovnostmi.

Izvajajo: doc. dr. Ivan Platovnjak DJ, doc. dr. Samo Skralovnik in gostujoči profesorji

DUHOVNOST DUHOVNIKOV, POSVEČENIH OSEB IN KRŠČANSKIH LAIKOV, SAMSKIH IN POROČENIH, 30 UR

Predmet prikaže identiteto in posebnosti duhovnosti duhovnikov, posvečenih oseb in krščanskih laikov v njihovi različni dobi, samskih in poročenih, pa tudi razporočenih, ovdovelih, bolnih, žalujočih in drugih znotraj krščanske duhovnosti. Ta se namreč živi in udejanja na svojstven način glede na enkratnost vsakega človeka, njegovega spola, življenjske dobe in stanu, zgodb življenja, naroda, kulture, poslanstva itd.

Izvajajo: doc. dr. Ivan Platovnjak DJ in gostujoči predavatelji

DUHOVNOST V LITERATURI, GLASBI IN FILMU, 30 ur

Literatura, glasba in film sodijo med temeljne umetnostne zvrsti in obenem področja humanistike. Vsa tri področja so avtonomna glede na čutno in duhovno, racionalno in izkustveno iskanje ustreznega razmerja med vsebino in obliko, pri tem pa je literarna umetnost zelo pogosto snovni in idejni, vsebinski in oblikovni vir ali podlaga glasbene in filmske ustvarjalnosti ter prek literarnega besedila z obema tesno prepletena. Literatura in glasba že od nekdaj sestavljata osnovna stebra duhovnosti v judovstvu in krščanstvu, zato v pragmatični sodobni družbi predstavljata nepogrešljivo in tudi najbolj stvarno priložnost za prebujanje duha na osebni in družbeni ravni.

Izvaja: prof. ddr. Irena Avsenik Nabergoj

CELOSTNA VZGOJA IN PSIHO-DUHOVNA RAST, 60 UR

Predmet prikaže temeljna psihološka in duhovna izhodišča za razumevanje odraslega človeka in psiho-duhovne dinamike razvoja človeka v različnih situacijah življenja. Ovrednoti njegove naravnanosti na Boga, v katerih se lahko pooseblja in postaja bolj človek in bolj Božji ter sposoben poosebljati družbo in celotno stvarstvo. Predmet odkriva osnove duhovnega spremljanja, njegovo bistvo in cilje, vlogo Boga, spremljevalca in spremljanca, način izvajanja idr. V praktičnih vaja udeleženci odkrivajo svoj dar spremljanja in razvijajo potrebne lastnosti duhovnega spremljevalca, predvsem spoštljivo sprejemanje ljudi v Kristusovem Duhu ter globokega in celostnega poslušanja v Njem.

Izvajajo: doc. dr. Ivan Platovnjak DJ, doc. dr. Iva Nežič Glavica, prof. dr. Stanko Gerjolj

PRAKTIČNO UVAJANJE V DUHOVNOST, 70 UR

Predmet omogoča teoretično in praktično izkustveno spoznavanje in uvajanje v različne načine molitev, meditacij in kontemplacij (ob Svetem pismu, sliki, simbolih, glasbi, literaturi, v naravi), molitve s telesom ter z različnimi duševnimi in duhovnimi sposobnostmi (z razumom, spominom, domišljijo, molkom, pozornostjo, s srcem …). Odkriva različne oblike duhovnih obnov in vaj ter metod uvajanj v duhovno izkustveno življenje in poglabljanja osebnega in skupnostnega duhovnega življenja. Vsa ta izkustva bodo udeležencem omogočila, da se bodo preko njih tudi sami praktično usposobili za uvajanje v različna duhovna izkustva tako posameznikov kot skupin.

Izvajajo: doc. dr. Ivan Platovnjak DJ in gostujoči predavatelji

Odmevi slušateljev

  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020

Omogoča bolj odprt, svoboden, duhoven in človeški odnos do Boga,

Za svoje življenje, delo in poslanstvo sem pridobila predvsem bolj odprt, svoboden, lahko rečem duhoven, a hkrati tudi človeški odnos do Boga, do bližnjega, kakor tudi do stvarstva. Za ta sad duhovnega izpopolnjevanja  v sebi čutim globoko hvaležnost. Ker živim v skupnosti, mi je bil dragocen tudi praktično izkustveni vikend. Tema …

Vsestransko dragocen program

Predavanja so zelo smiselno in zelo pedagoško urejena. Imel sem občutek, da so v glavnem vsi profesorji dali najboljše, kar so lahko v tistih urah, ki so jim bile na razpolago. In ta program, se mi zdi, da me do neke mere senzibilizira za integracijo duševnega in duhovnega spremljanja ljudi, ki …

Od študija sem ogromno prejela

V teh dveh letih sem imela priložnost, da se poglobim v bogate vsebine s področja duhovnosti. Vesela sem, da sem lahko predavanja obiskovala preko spleta, ker bi mi bilo v živo ob službenih in družinskih obveznostih prenaporno. Z dobro organizacijo mi je sproti uspelo opraviti veliko večino nalog, nisem pa …

Študij me je vsestransko obogatil

Dobro je, da sem v času duhovnega izpopolnjevanja odkrila nove načine molitve prav zase, in jih vnesla oz. jih postopoma vnašam v svoje življenje. Kako dragoceno za duhovno rast! Tudi mi je bil dan nov pogled na Sveto pismo in spoštovanje. Dobra izkušnja, če poslušaš Boga,  si vedno bolj zaupljiv, odpiraš …

Zanimivo duhovno popotovanje s čudovitimi sopotniki

Ta študij je bil zame zanimivo duhovno popotovanje s čudovitimi sopotniki (predavatelji in kolegi). V meni je okrepil željo po povezanosti z Bogom, po odnosu z Njim, obenem pa mi je ponudil teoretične in praktične smernice za to. Kako živeti duhovnost v vsakdanjosti življenja kot ženska, kot žena …, kako živeti …

Gregor Luštrek

Program duhovnega izpopolnjevanja prepoznavam kot dragoceno vodilo duhovnega življenja. Udeležil sem se ga, ‘ker je tako naneslo’, a ugotavljam, da je dragocen prispevek k duhovnemu življenju. Čeprav se mi je zdelo, da je duhovna plat moje osebnosti že oblikovana in da vem, kaj v duhovnosti potrebujem in kaj me nagovarja, …

Lidija K.

Nadpovprečen študijski program. Imamo čudovite predavatelje. Vse prejeto mi daje okus po hrani, ki bi jo morala še kdaj skuhati ali prežvečiti. Dobila sem spoznanje, kaj duhovnost pravzaprav je. Dano mi je bilo poznavanje Svetega pisma, cerkvenih očetov, liturgije, gibanj v Cerkvi in vseh tistih aktualnih stvari v našem krščanstvu, ki naj …

Mojca H. Z.

V študij sem vstopila spontano in sproščeno, brez kakšnih posebnih pričakovanj. Kljub temu me je presenetila njegova dokaj visoka intenziteta. Vendar trud ni bil zaman. Pridobila sem sodobne pristope k razumevanju in dojemanju krščanstva z različnih vidikov (teološki, duhovni, umetnostni, telesni, liturgični, svetopisemski …). Dobila sem različne vpoglede v zgodovino krščanstva. Zanimiva mi …

s. Marta M.

To je študij, kjer ni v prvi vrsti poudarek na pridobivanju znanja, ampak na praktičnem izpopolnjevanju krščanskega življenja, točneje − uvajanje in izpopolnjevanje za polnejše duhovno življenje v okolju, kjer vsak živi. Pridobila sem širino znanja, poznavanje duhovnosti. Sama se npr. ne bi lotila proučevati prostorsko ali telesno duhovnost! Spoznala sem veliko plemenitih laikov, duhovnikov, …

Alenka Lučka Č.

V tem študiju sem dobila jasnejši pogled v razločevanje, kaj je bolj bistveno, kaj manj, kaj ima prednost, kaj je tisto, kar lahko počaka. Za svoje delo potrebujem širino in dobre temelje za versko življenje. Prav to sem gradila v teh dveh letih, ki so bila zame kot osnovna šola …

Peter D.

V tem letu študija, ki je bilo žal skoraj v celoti zaznamovano s študijem na daljavo, mi je bilo dano neverjetno veliko in presega vsa moja pričakovanja. Vsak predmet oziroma vsak predavatelj mi odkriva nova obzorja, nove dimenzije in nove globine krščanske duhovnosti. Hvaležen sem, da lahko sodelujem v tem …

Metka O.

V študij, v katerega me vleklo hrepenenje, sem se podala z določeno vdanostjo v Božjo voljo. Na začetku sem se bala, da si bom nagrmadila preveč obveznosti, pa se je izkazalo, da temu ni tako. Tudi korona čas mi je pomagal, ker smo bili več doma in sem lahko živela …

Špela K.

Čas študija mi je prinesel velik spisek priporočene literature  (nekaj knjig sem uspela prebrati, nekaj jih še čaka na »spisku«), veliko  teološkega znanja, predvsem pa »duhovno gnetenje« v smislu stalnega izpraševanja »Kakšna pa je moja osebna vera?« in “Kako (ali sploh) to odzvanja v mojem povsem konkretnem življenju?” Zame je …

Herman G.

Za tistega, ki se je že poglabljal v teološki študij, bi rekel, da je Duhovno izpopolnjevanje »osvežitev« in poglobitev. Prav gotovo pa so tu teme, ki jim nikoli ne pridemo »do dna«, torej je potrebno, da jih večkrat premišljujemo in poglabljamo. Za druge je to bežen pregled teološkega znanja − …

Jolanda G.

Ob koncu študija se zavedam, kako bi mi vse to znanje koristilo pred desetimi leti. A sem hvaležna, da sem imela to milost, da sem zdaj lahko poslušala čudovite predavatelje, brala besedila, h katerim se želim vračati tudi v prihodnje. Skozi študij, odnose in delo se je začel spreminjati moj …

Mihaela K.

Program zajema več tem iz ključnih področij duhovnosti, teologije, življenja Cerkve, Svetega pisma … Poda znanje in praktične veščine. Odpre razum in pogled. Da novih spoznanj. Je prostor, ki študentu omogoča kritično razmišljanje, razprave, soočanja dejstev in prepričanj, spoštljivega poslušanja, sprejemanja. Študentu ponudi mesto, kjer je upoštevan in sme razmišljati. Znanje, …

Lucija P.

Ta študij ozavešča človeka kot duhovno bitje in mu z duhovnimi izkustvi omogoči vstopati v to razsežnost bivanja, se v njej gibati, jo otipati, vanjo dvomiti, jo izzivati, ji nasprotovati, se je veseliti, in končno v nekem trenutku v njej najti in prepoznati trdno, nepremagljivo skalo svojega življenja. Ponuja mnogo …

Blaž Knez

Drugo leto duhovnega izpopolnjevanja mi je prinašalo še več notranjega zadovoljstva in veselja! Najprej smo se še srečevali s širšim okvirjem spoznavanja krščanstva, tudi z duhovnostjo v človekovih mejnih stanjih. Globlje sem se srečal s svetopisemskimi prikazi duhovnih bojev. Obravnavali smo različna duhovna iskanja ter ključna svetovna verstva. Duhovno spodbudo …

Irena D.

Duhovno izpopolnjevanje je bogat in premišljen program poglabljanja v teme duhovnosti z izjemnimi profesorji, poudarjam izjemnimi retoriki z globoko spoštljivim odnosom do nas slušateljev. …

Blaž Knez

Prej sem mi je zdelo, da bistvene stvari naše vere poznam. Ob programu duhovnega izpopolnjevanja pa je življenje dobilo popolnoma nove barve, odnos z Bogom je veliko lepši. Napredek predvsem opažam v spremenjenem osebnem doživljanju življenja, ki ga razumem zrelejše. Ljudi vidim jasneje, prostor za odnose pa je postal svobodnejši. …

Bojan K.

Moja pričakovanja so se v celoti uresničila in celo presegla moja pričakovanja. …

Blaž Knez

To je program, ob katerem lahko zoriš. Vodi te do spoznanja o napačnih predstavah o sebi in Bogu in ti zjasni pogled na (Ž)življenje. Naučiš se prisluhniti vodstvu Svetega Duha. Potem lahko živiš veliko bolj veselo! Neverjetno je, da sem z obiskom programa duhovnega izpopolnjevanja toliko časa odlašal. Nikar ne odlašaj …

Lucija P.

Na prvem mestu med darovi, ki jih prinaša študijski program Duhovno izpopolnjevanje so osebe, s katerimi študij deliš. …

Meta F.

Bi radi bolj skrbno izrabili čas, ki vam je na voljo? Priložnost se vam ponuja s študijem Duhovno izpopolnjevanje. …

Meta H.

Duhovni vikend v programu Duhovno izpopolnjevanje je omogočil najprej izkušnjo, da Gospod lahko tudi v kratkem času veliko naredi. Potrdil je to, da smo vsi iskalci na poti s skupnim ciljem, vendar so poti tako različne, kot smo si različni med seboj in kot so različne naše življenske zgodbe. …

Vpis

UL-TEOLOŠKA FAKULTETA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/25
RAZPISUJE PROGRAM ZA DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE

Vpis poteka do 15. 9. 2024

Za vpis na študijski program za izpopolnjevanje izobrazbe v študijskem letu 2024/2025 je potrebno oddati elektronsko prijavo, na spletni strani Teološke fakultete UL.

Po elektronski prijavi, prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi overjenimi dokaziliv prijavnem roku najkasneje do 15. 9. 2024 pošljite na naslov:
Teološka fakulteta UL
Poljanjska c. 4
1000 Ljubljana
s pripisom: »PRIJAVA ZA VPIS na IZP program DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE«.

Program prinaša poglobljeno znanje s področja sodobne in svetopisemske duhovnosti, duhovnosti cerkvenih očetov, krščanskih Cerkva in sodobnih duhovnih gibanj ter s področja duhovnosti v bogoslužju, literaturi, glasbi in filmu. Seznanja z duhovnostjo duhovnikov, posvečenih oseb, laikov, samskih in poročenih. Velik del programa je posvečen praktičnemu uvajanju v duhovnost.
V študijski program so vabljeni vsi, ki želijo: narediti nekaj več za svojo celostno osebnostno in duhovno rast, poživiti teološko-duhovno znanje in delo z ljudmi, strokovno okrepiti delo pričevanja v veri, odkrivati srčiko nove evangelizacije in pastoralne prenove v Cerkvi na Slovenskem, bolj celostno odgovoriti na pastoralne izzive, postati osebni duhovni spremljevalec in voditelj manjših skupin (molitvene, biblične, zakonske ipd.), postati usposobljen za vodenje duhovnih programov v okviru župnije, v domovih duhovnosti in v drugih cerkvenih in kulturno-prosvetnih ustanovah. V program se lahko vpišejo diplomanti višješolskih programov,  prvo in drugo stopenjskih študijev, izvajal pa se bo v Ljubljani.

Trajanje študija
Študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje obsega en letnik v trajanju dveh študijskih let in obsega 40 kreditnih točk po ECTS.

Šolnina
Šolnina za študijsko leto 2024/2025 je objavljena na spletni strani TEOF.

Vpisni pogoji

V študijski program za izpopolnjevanje Duhovno izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti prvo ali drugo stopenjskih študijskih in višješolskih programov. Slednjim lahko Komisija za študijske zadeve UL TEOF določi diferencialne izpite.

Prijava
Kandidati za študij Duhovnega izpopolnjevanja morajo za vpis oddati elektronsko prijavo na spletni strani Teološke fakultete UL.

Pravilno izpolnjeno prijavo za vpis natisnite, jo preverite, morebitne napake ročno popravite (poleg ročnih popravkov se podpišite) in jo podpisano skupaj z ostalimi obveznimi overjenimi dokaziliv prijavnem roku najkasneje do 15. 9. 2024 pošljite na zgoraj navedeni naslov Teološke fakultete v Ljubljani.

Priloge:

  • overjena potrdila o izobrazbi (diploma),
  • bibliografijo ter morebitne reference, nagrade …

Informativno mesto

Referat za izpopolnjevanje, tel.: (01) 232-56-86, 
referatizp@teof.uni-lj.siana.rozman@teof.uni-lj.si,  
ter na http://www.teof.uni-lj.si.

Vpisna mesta

Ljubljana 30

Vpis
Izbrani kandidati bodo pisno povabljeni k vpisu. Vpis bo izveden do 10. oktobra 2024.

Alumni

Študijski program Duhovno izpopolnjevanje se je začel izvajati leta 2010. Od takrat dalje se je vpisalo od 10 do 15 slušateljev na leto. Vsi, ki so zaključili program, so vključeni med alumne. Zanje se vsako leto organizira  skupno srečanje. Nekateri letniki so se tudi bolj povezali med seboj in se srečujejo. Kdor želi, se lahko  še naprej izobražuje na različnih področjih duhovne pomoči in sodeluje pri  duhovnih programih v okviru Ignacijevega doma duhovnosti ali drugih ustanov.

Srečanje alumnov Duhovnega izpopolnjevanja v letu 2022

Na našem letnem srečanjuna alumnov smo imeli priložnost prisluhniti javnemu nastopnemu predavanju ddr. Irene Avsenik Nabergoj ob izvolitvi v naziv redne profesorice za področje religiologija in religijska antropologija. Spregovorila je o egiptovskem Jožefu (1 Mz 37–50) v medkulturnem in medreligijskem kontekstu. Zgodbo je še posebej analizirala z vidika čustev. Predavanju (v živo in na daljavo) smo lahko prisluhnili tako alumni programa Duhovno izpopolnjevanje kot redni udeleženci obeh letnikov, navzoča pa sta bila tudi koordinator programa, doc. dr. Ivan Platovnjak in akademik ddr. Jože Krašovec. Predavateljica nam je v preprostem jeziku in ob…

Srečanje alumnov Duhovnega izpopolnjevanja v letu 2021

Letošnje srečanje alumnov Duhovnega izpopolnjevanja je bilo v sredo, 24. novembra 2021, ob 17.00 hkrati v živo v učilnici št. 1 na Teološki fakulteti in na daljavo po zoomu. Pozdravu in uvodni molitvi je sledilo predavanje ddr. Stanka Gerjola Duhovnost med individualnostjo in skupnostjo, temu pa pogovor v skupinah, nato poročanje, odmevi in zahvale ter sklepna molitev. Profesor Gerjol je na začetku izpostavil vprašanje, ali je duhovnost bolj čustvena ali bolj razumska. Je preplet, vendar je čustvena razsežnost pomembnejša, saj odločitve sprejemamo bolj čustveno, potem pa jih z razumom utemeljujemo, kajti razum naše odločitve preverja. Drugo vprašanje…

Srečanje alumnov Duhovnega izpopolnjevanja v letu 2020

V decembru nenavadnega, s pandemijo zaznamovanega leta 2020, smo se na povabilo p. Ivana Platovnjaka zbrali alumni programa Duhovno izpopolnjevanje. Srečali smo se na način, ki je v teh časih običajen: na daljavo prek aplikacije Zoom. Kljub okoliščinam je bilo tudi takšno srečanje zelo dragoceno, vsebinsko bogato in aktualno. Imeli smo namreč priložnost videti, slišati in pozdraviti drug drugega, predvsem pa prisluhniti predavanju izr. prof. dr. Romana Globokarja o povabilu papeža Frančiška k vesoljnemu bratstvu. Papež Frančišek nam je povabilo k bratstvu izrazil prek okrožnice »Fratelli tutti«, ki jo je podpisal oktobra 2020 v Assisiju. Okrožnica sodi na področje…

Tretje letno srečanje udeležencev Duhovnega izpopolnjevanja (2019)

Letno srečanje slušateljev programa Duhovno izpopolnjevanje je potekalo v sredo, 13. novembra 2019. Alumni programa smo se zbrali v avli Teološke fakultete. Veliko veselje je bilo ponovno srečati sošolke in sošolce, s katerimi smo doživeli veliko lepega. Vsi (55 nekdanjih in sedanjih slušateljev) pa je v nadaljevanju z zanimanjem prisluhnilo navdihujočemu predavanju prof. Maksimiljana Matjaža: Kristus nas je osvobodil, da bi ostali svobodni (Gal 5,1). Pavel – svobodni oznanjevalec evangelija. Po predavanju smo v skupinah razmišljali tudi o vprašanju, na kakšen način nas apostol Pavel spodbuja k oznanjevanju evangelija v Cerkvi na Slovenskem….